BusinessArticle Marketing

BusinessArticle Marketing

ثبت شرکت تعاونی دارای ۲ مدل است

در نهایت باید توجه داشت که مزایا و معایب هر یک از این شرکتها که در بالا بررسی شد، ممکن است یک موسس را به سمت هر یک از اناع سهامی خاص یا با مسئولیت محدود سوق داد. هر گاه شرکت در کرج به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و در آینده هیچ یک نمی...

Read more